JANUARY 2015 SPECIAL YAGYAS

Jan 1st – New Year – Ganesha Sahastra Modaka Homa (Yagya), Nava Graha Homa (Yagya), Dhanvantri Homa (Yagya) & Maha Lakshmi Homa (Yagya).
Jan 3rd – Pournami Homas – Chandi & Lakshmi Homas (Yagyas).
Jan 8th – Sankatahara Chaturthi – Ganesha Sahastra Modaka Homa (Yagya).
Jan 17th – Pradosham – Navagraha Homa (Yagya), Rudra Homa (Yagya), Maha Mrityunjaya Homa (Yagya).
Jan 19th – Amavasya – Amavasya Tarpanam.
Jan 20th – Ratha Sapthami – Aruna Homa (Yagya) & Surya Namaskara Yagya).
Jan 14th – Makara Shankranthi –Surya Namaskara Yagya.
Jan 24th – Vasantha Panchami – Saraswati Medhasuktha Homa (Yagya), Dakshina Murthy Moola Mantra Homa (Yagya).
Jan 30th – Bheeshma Ekadasi – Sri Vishnu Sahsatra Nama Homa (Yagya).

© Copyright 2014 www.vedicyagyacenter.com. All rights reserved
Powerd by : expertwebworx.com.