JANUARY 2016 SPECIAL YAGYAS

Jan 1st – New Year – Ganesha Sahastra Modaka Homa (Yagya), Nava Graha Homa (Yagya), Dhanvantri Homa (Yagya) & Maha Lakshmi Homa (Yagya).
Jan 5th – Saphala Ekadashi –
Jan 7th – Pradosham, Masa Shivaratri – Navagraha Homa (Yagya), Rudra Homa (Yagya), Maha Mrityunjaya Homa (Yagya).
Jan 8th – Marghazhi Moolan–.
Jan 9th – Amavasya – Amavasya Tarpanam..
Jan 14th – Makara Shankranthi – Surya Namaskara Yagya..
Jan 19th – Putrada Ekadashi –.
Jan 21st – Pradosham – Navagraha Homa (Yagya), Rudra Homa (Yagya), Maha Mrityunjaya Homa (Yagya)..
Jan 23rd – Pournami – Chandi & Lakshmi Homas (Yagyas).
Jan 27th – Sankastahara Chaturthi – Ganesha Sahastra Modaka Homa (Yagya)..

© Copyright 2014 www.vedicyagyacenter.com. All rights reserved
Powerd by : expertwebworx.com.